När Bygg AB är ett byggföretag som har ett brett kunnande med många olika inriktningar, från gödselvårdsanläggningar till att renovera medeltida kyrkor. Huvudinriktning på entreprenad och konsultuppdrag är sedan 70-talet ny- och ombyggnad inom lantbrukssektorn. NärBygg AB´s kvalitetspolicy bygger på vetskap att okomplicerade och välgenomtänkta samarbetsformer och rutiner, mellan såväl externa som interna kunder, är det bästa sättet att tillskapa och vidmakthålla rätt kvalitet i en verksamhet.
När Bygg AB har duktiga och engagerade medarbetare som tar ett naturligt ansvar.Vi ser våra medarbetare som en resurs och vårt mål är att kontinuerligt utbilda och informera för att höja vår kompetens. År 1980 startades NärBygg HB med Erland Olsson och Benny Kristiansson som hälftenägare, anställd personal var då 4 st samt att delägarna själva deltog i produktionen. År 1982 ombildades NärBygg till aktiebolag med samma delägare, fortfarande med inriktning i huvudsak på lantbruk, under mitten på 80-talet utvidgades åtagandena till att omfatta restaureringar av kyrkor samt småhusproduktion. Från år 1980 till år 2002 har arbetsstammen utökats till i snitt 14 årsanställda och med en årsomsättning på ca 16-18 milj sek. År 1984 inköptes fd Närs mejeri, där nuvarande kontors och produktionslokaler är belägna. År2003 övertogs NärBygg AB av 6 anställda som har för avsikt att driva företaget vidare i samma anda vad beträffar engagemang och kvalitetsarbete. I dagsläget finns totalt 25 anställda i NärBygg AB vars huvudsysselsättning för närvarande är lantbruk samt fritidshussektorn.

När Bygg AB har sedan 1976 i samarbete med Abetong AB sålt och uppfört ett stort antal miljöanläggningar för gödselvård samt silosanläggningar för grönfoder. Vi har även uppfört ett antal småhus och hyresfastigheter samt utför fasadrenoveringar. Sedan några år samarbetar vi med Sto Scandinavia AB, ett av världens ledande företag inom putsade fasadsystem. När Bygg AB samarbetar med Flexoper då det gäller att lägga industri tak. I samarbete med Sto Scandinavia AB utför vi fasadrenoveringar med olika putsade fasadsystem. År 1974 återvände byggnadsingenjören Erland Olsson till Gotland för att överta fädernegården. Detta efter att EO arbetat som driftsledare och platschef vid Yngve Kullenberg byggnadsaktiebolag i Stockholm under 10 år, i samband med återvändandet hade YKAB tagit ett jobb för FRA på Fårö, detta jobb fick drivas av EO i egen regi. Vid tidpunkten för jobbet på Fårö var det viss överhettning på den Gotlänska byggarbetsmarknaden varför Benny Kristiansson som arbetade som murare i Stockholm anställdes, efter jobbet på Fårö drev EO och BK enskilda firmor fram till år 1980. År1976 startade ett samarbete med A-Betong AB i Växjö med inriktning på miljövårdsanläggningar i lantbruket, detta samarbete fortgår ännu till dags datum. När Bygg AB är ett byggföretag som har ett brett kunnande med många olika inriktningar, från gödselvårdsanläggningar till att renovera medeltida kyrkor. Vi utför projektering och nybyggnad av villor och fritidshus helt efter eget önskemål.Sedan början av 80-talet ägnar sig När Bygg AB åt att renovera medeltida kyrkor, under åren har det blivit 18 stycken som har genomgått omfattande renoveringar av När Bygg AB.En annan nisch som När Bygg AB har haft under åren är att tillverka fundament för vindkraftsverk och främst på Gotland men även på Öland, i Umeå och i svenska fjällen, över 50 stycken har gjorts i vår regi.All övrig nybyggnad och ombyggnad som är i branschen förekommande är möjligt för oss då vi har duktiga och engagerade medarbetare med ett brett kunnande. Vi har behörighet för våtrum och plattsättning enligt Byggkeramikrådet.Ett av våra stora områden inom projektering och entreprenad är sedan 70-talet ny och ombyggnad inom lantbruksektorn, där vi idag är ett av de ledande byggföretagen på Gotland gällande små och stora projekt och då även att gå in och ta totalentreprenader.Sedan 1975 har När Bygg AB haft ett gott samarbete med Abetong AB i Växjö då det gällt att sälja och uppföra miljöanläggningar för gödselvård och siloanläggningar för grönfoder.Vi samarbetar med Flexoper - Tak AB och utför takarbeten med ett tätskicktematrial för platta eller låglutande yttertak, gamla som nya.KVALITÉNärBygg AB´s kvalitetspolicy bygger på vetskap att okomplicerade och välgenomtänkta samarbetsformer och rutiner, mellan såväl externa som interna kunder, är det bästa sättet att tillskapa och vidmakthålla rätt kvalitet i en verksamhet.Det är därför NärBygg AB´s kvalitetspolicy att genom lyhördhet för våra kunders förväntningar skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

NärBygg AB skall sträva efter att:
Kontinuerligt utbilda personal i kvalitetsarbete.
I våra anbud erbjuda rätt kvalitet så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd blir så låg som möjligt för kunden.
Stödja, rådge och informera, såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
Hålla utlovade färdigställandetider.
Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri.
Göra varje beställare och projekt till en referens.

NärBygg AB ska vara delaktiga i miljöarbetet genom att erbjuda produkter och tjänster med hänsyn till både människa och miljö.
Vi ska ta vårt ansvar genom en helhetssyn verka för ett långsiktigt uthålligt samhälle som kräver alltmer miljöhänsyn.
Engagera alla anställda i miljöfrågor genom utbildning och öppen dialog.
Följa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.
Ständiga förbättringar inom miljöarbetet.Källsortering vid alla arbetsplatser.Selektiv rivning.
Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder och leverantörer.

Vi utför även transporter till och från våra samtliga arbetsplatser, vi kan också transportera mycket skrymmande och långt material med tillhörande släp.Övriga tillbehör såsom kran, gripskopa och pallgaffel.  Ny i vår maskinpark: Teleskoplastare.
lastbil-1transporterTRANSPORTERVi utför även transporter till och från våra samtliga arbetsplatser, vi kan också transportera mycket skrymmande och långt material med tillhörande släp. Övriga tillbehör såsom kran, gripskopa och pallgaffel.

När Bygg AB - När Hallute 167 - 623 48 Stånga - Tel: 0498-492300 - E-post: info@narbygg.se